Gratis verzending vanaf 20.-

⭐⭐⭐⭐⭐ Klanten beoordelen ons gemiddeld met 4.9/5 (130 Google reviews)

Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • 3. Dag: kalenderdag;
 • 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

VNMshop B.V.
Mariastraat 37
3511LN Utrecht 

E-mailadres: info@vnmshop.nl

KvK-nummer: 68013973

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • - de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • o de prijs inclusief belastingen;
  • o de eventuele kosten van aflevering;
  • o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 • 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • „Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u per email mailen op:
 • info@vnmshop.nl of jonathanlater@vnmshop.nl
 • of per aangetekende brief versturen naar onderstaand adres:
 • Mariastraat 37
 • 3511 LN Utrecht
 • Ons via een ondubbelzinnige verklaring 
 • op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.“ 
 • Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer en e-mailadres in.

  Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroepingsverzoek sturen.”

Bij levering van diensten:

 • 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping (terug betalingsbeleid)

 • 1. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant, tenzij aantoonbaar kan worden gemaakt dat de fout door VNMshop is veroorzaakt. Wij zullen in dat geval de gemaakte kosten "indien nodig" aan u vergoeden. 
 • 2. Terugbetaling als gevolg van herroeping dient volgens de wet onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring plaats te vinden. 
  Referentie: Algemene voorwaarden artikel 7 "2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen."
“De Europese Commissie biedt een platform voor 
online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • f. voor losse kranten en tijdschriften;
  • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 • Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; - producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; 
 • - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

 

Artikel 9 - De prijs

 • 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • 6. VNM hanteert geen dubbel lopende acties en/of kortings mogelijkheden.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 • 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 • 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 • 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden VNMcitygym:

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van VNM
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Afdeling I - Algemeen

 

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met VNM;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of VNM in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. VNM: de gebruiker van deze algemene voorwaarden tevens handelende onder de namen VNMshop.nl en VNMgym;

 

 1.  Gegevens van VNM

VNMshop B.V.

Mariastraat 37

3511LN Utrecht 

E-mailadres: info@vnmshop.nl

KvK-nummer: 68013973

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VNM en op iedere overeenkomst tussen VNM en de Klant.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Een aanbod geldt slechts voor de duur als vermeld bij het aanbod.
  2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VNM niet.
  3. Een overeenkomst komt tot stand nadat VNM een aanvraag van de Klant heeft bevestigd.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst verwerkt VNM persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2. In de privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens door VNM worden verwerkt, voor welke doeleinden dat wordt gedaan en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens.
  3. Ter bescherming van mensen en goederen, maakt VNM gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de sport- en winkelruimte 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is niet aanwezig in toilet-, douche- en kleedruimtes.

 

 1. Betaling
  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen binnen 14 dagen te worden voldaan.
  2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VNM te melden.

 

 1. Klachtenregeling
  1. VNM beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VNM.
  3. Bij VNM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VNM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 1. Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen VNM en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Afdeling II – Producten

Deze afdeling vormt een aanvulling op afdeling I en is van toepassing als producten op VNMshop.nl worden gekocht.

 

 1. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan VNM bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant, tenzij aantoonbaar kan worden gemaakt dat de fout door VNM is veroorzaakt. VNM in dat geval de gemaakte kosten "indien nodig" aan u vergoeden.
 3. Vanwege de beperkte houdbaarheid en in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne is het herroepingsrecht voor consumptie bestemde goederen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken uitgesloten.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan VNM retourneren, conform de door VNM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

„Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u per email mailen op:

info@vnmshop.nl of per aangetekende brief versturen naar onderstaand adres:

Mariastraat 37

3511 LN Utrecht

VNM via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.“ 

Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer en e-mailadres in.

 1. Conformiteit en Garantie
  1. VNM garandeert geen effecten van verkochte voedingssupplementen.
  2. De Klant verplicht zich de gebruiksvoorschriften en dosering van de door VNM verkochte voedingssupplementen te hanteren. Gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften en voorgeschreven dosering is voor eigen risico.

 

 1. Levering en uitvoering
  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De Klant verplicht zich de bij VNM opgegeven gegevens voor de levering goed te controleren.

 

Afdeling III – Lidmaatschap VNMGym

De bepalingen in deze afdeling vormen een aanvulling op Afdeling I en zien specifiek op het lidmaatschap van VNMGym.

 

 1. Looptijd en opzegging lidmaatschap

Opzegging

 1. Een lidmaatschap kan worden afgesloten voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Een lidmaatschap voor bepaalde tijd wordt na verloop van de looptijd automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
 2. Een lidmaatschap voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 3. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@vnmshop.nl met daarin je naam en je lidmaatschapsnummer.

 

 1. Tarieven en betaling
  1. Als je lid wordt bij VNMGym kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Na beëindiging van het lidmaatschap, ben je bij her-inschrijving opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
  2. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. 
  3. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 
  4. Betaling van de lidmaatschapsbedragen vindt maandelijks plaats door middel van SEPA automatische incassomachtiging.
  5. Indien de betaling niet kan worden geïncasseerd (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt nog één keer geprobeerd het bedrag af te schrijven. Als ook de tweede poging niet lukt om het lidmaatschapsgeld te incasseren, ontvang je een ingebrekestelling en krijg je nog één termijn om te betalen. Als we de betaling niet binnen die termijn ontvangen, ben je in verzuim en ben je naast het lidmaatschapsgeld ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan het lidmaatschap per direct worden beëindigen. In dat geval is het lidmaatschapsgeld verschuldigd tot het moment waarop het lidmaatschap was geëindigd als het niet door het verzuim was beëindigd.
  6. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruikmaken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
  7. Als je geen gebruik maakt van het lidmaatschap, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 

 1. Risico en aansprakelijkheid
  1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. VNM biedt geen actieve begeleiding bij het gebruik van de faciliteiten. Gebruik van onze faciliteiten is op eigen risico. Het is aan de Klant om zijn of haar capaciteiten in te schatten, bij twijfel daarover, adviseren wij deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om de juiste en haalbare manier van bewegen te bepalen.
  2. VNM en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade (materieel of immaterieel) als gevolg van een in onze faciliteiten opgelopen ongeval of letsel. 
  3. Het meenemen van goederen naar onze faciliteiten is voor eigen risico. VNM is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

 

 1. Herroeping
  1. Het lidmaatschap kan zonder opgave van redenen worden ontbonden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van het lidmaatschap. Het herroepingsrecht vervalt zodra van het lidmaatschap gebruik is gemaakt.
  2. Herroeping kan door de methode als genoemd in artikel 9 lid 4 van de algemene voorwaarden.